Privacy Policy

บริษัทเอสพีเอสเอสเอ็นเตอร์ไพร์สจำกัดตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลลและมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอแจ้งช้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกสิทธิของท่านการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ

 

 

 

1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นหรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ชื่อหมายเลขประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : 

  • ข้อมูล่วนตัวได้แก่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดสถานภาพข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขบัตรประชาชน
  • ข้อมูลติดต่อได้แก่ที่อยู่หมายเลขเบอร์ไทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์สถานที่ทำงาน 
  • ตำแหน่งงานหน่วยงานหรือองค์กร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ E-mail หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชั่นต่างๆ
  • ข้อมูลทีท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อหรือร่วมกิจกกรรมใดๆกับบริษัทเป็นต้น 

 

 

2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทางบริษัทฯจะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรงกับบริษัทฯหรือผ่านทางเว็บไซต์  www.deformula.com หรือเว็บไซต์อื่นๆของบริษัทฯหรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรงเช่นจากองค์กรอื่นหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น

 

2.1 เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้นบริษัทฯไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

 

3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯและจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปีหลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯทั้งนี้เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

4  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรอืจำหน่ายผลิตภัณฑ์การให้หรือรับบริการต่างๆ

4.2 เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ

4.3 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้าและบริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.4 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และนำเสนอการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มหรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่ายตัวแทนหรือมีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ

4.5 เพื่อการรับรู้ข่าวสารด้านการตลาดและกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 

4.6 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

4.7 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.8 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

 

5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯและบริษัทคู่ค้าของบริษัทเช่นข้อมูลการตลาดการบริการขนส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการติดต่อสื่อสารการส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆและการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 4 

 

6 สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)

6.2 การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)

6.3 การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)

6.4 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่นๆเท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)

6.5 การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขาคุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆในการคัดค้านดังกล่าวและ

6.6 การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในกรณีที่เราเก็บรวบรวมประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

 

7. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 

เบอร์ 02-965-8026 

อีเมล de.formula01@gmail.com

สถานที่ติดต่อบริษัทเอสพีเอสเอสเอ็นเตอร์ไพร์สจำกัด  68/817 .รัตนาธิเบศร์ 28 .รัตนาธิเบศร์ต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 

บริษัทฯยินดีตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯต่อไป